[۲ نظر]

دخت

[۲ نظر]

واژه نامه ی ترانه های رامی

[بدون نظر]

نشانه های آوانگاری

[۱۰ نظر]

بارۥن بارَکو

[۱نظر]

زَک و زندگی

[۴ نظر]

گلِ داوودی

[۷ نظر]

گِریخُم نَهُندِن

[۴ نظر]

هر شُو

[۲ نظر]

یار چِغَلو

[۷ نظر]

یارُم نِتا

[۳ نظر]

بُدُو بُدُو

[۴ نظر]

یادُمِن

[۷ نظر]

برکه ی خشک

[۱۲ نظر]

نهنگ

[۵ نظر]

بی کسی

[۱نظر]

دِگَه م ناوا

[۱نظر]

دِگَه م تنهام

[۲ نظر]

دستِ خالی

[۱نظر]

گل وصل (گویش بستکی)

[۳ نظر]

جِلِنگِ خَلخال

[بدون نظر]

کفتر

[۱نظر]

سال تنهایی

[۲ نظر]

لالایی

[بدون نظر]

مَردِ چی چِکا

[۴ نظر]

دست سرنوشت (گویش بستکی)

[بدون نظر]

گل سرخ (گویش بستکی)

[بدون نظر]

بلبل

[بدون نظر]

بختکِ خُو ( خوتوک)

[بدون نظر]

تَشِ جاوِدونَه (گویش بستکی)

[۲ نظر]

شِلال شِلال

[۲ نظر]

گَپ شُو

[بدون نظر]

دِلُم تَنگِن

[۲ نظر]

نُطفه ی غم

[۱نظر]

یاد

[۶ نظر]

دیر اَبوت

[بدون نظر]

روزُنِ رفتَه

[۱۶ نظر]

لبخند

[۳ نظر]

پیرمرد

[بدون نظر]

یاد دیرین

[بدون نظر]

خستَه مِن

[۱نظر]

یاد ِ بَندِر

[۱نظر]

تنهایی

[۲ نظر]

شَروند غربیُن

[۱نظر]

گل سفید مریم

[۱نظر]

شعر ناسرودَه

[بدون نظر]

عمر بر باد رفتَه

[۲ نظر]

چَدَرِ سَوز (گویش بستکی)

[۲ نظر]

هَمَه ی فصلُن

[بدون نظر]

دستِ تنها

[۲ نظر]

یار ِعزیز

[۱نظر]

غار اَزنُم

[۱نظر]

دل خراب

[بدون نظر]

بندر قدیم

[۲ نظر]

مُمْ ما

[۲ نظر]

قِصِّه ی ناخُندَه

[بدون نظر]

خاطره

[بدون نظر]

برای بنیامین

[بدون نظر]

کاشکَه

[بدون نظر]

شَبنُه

[بدون نظر]

قفس تنگ غم

[بدون نظر]

اسیر

[بدون نظر]

مبتلا

[بدون نظر]

غمگنانه

[بدون نظر]

شروند (۱)

[۴ نظر]

زندگی

[بدون نظر]

گول و پول

[بدون نظر]

خُوِ ِغفلت

[بدون نظر]

بد اُمکِه

[بدون نظر]

مرد جنوبی

[۱نظر]

دُت گوده ای (گویش بستکی)

[بدون نظر]

آواره

[بدون نظر]

شُوُنِ بارُن

[بدون نظر]

وصل

[بدون نظر]

گل بوته

[بدون نظر]

گنج

[بدون نظر]

شروِند (۲)

[بدون نظر]

مِه و تو

[۱نظر]

گپ آخر

[۱نظر]

وا کَس چِه

[بدون نظر]

گل ِخون

[۹ نظر]

در بند تو

[بدون نظر]

خیال

[بدون نظر]

بَسِن دِگَه

[بدون نظر]

اَگَه شَبو

[بدون نظر]

کاشکَه مَتونِست

[۱نظر]

گِلَه

[۱نظر]

امید

[۱نظر]

گپ شادی

[۱نظر]

راز دل

[۲ نظر]

شعرنامه ای به حسن کرمی

[بدون نظر]

سرنوشت

[بدون نظر]

یادگار

[۳ نظر]

غزل سُلِیمُن

[بدون نظر]

خواهش

[بدون نظر]

شرح دل

[بدون نظر]

دنیای مِه

[۲ نظر]

هوای تازه

[بدون نظر]

شُو آهنگ

[بدون نظر]

یار بانو

[بدون نظر]

ترک دیار

[۱نظر]

روخُنِه ی مینُو (گویش مینابی)

[بدون نظر]

ول ِمینُووی (گویش مینابی)

[بدون نظر]

سر ِپیری

[۱نظر]

شهرک

[بدون نظر]

دِلُم گِتِشِن

[بدون نظر]

اَمُن از بد گَمُنی

[بدون نظر]

دلِ دیوُنَه

[۱نظر]

گازی بـَسِن

جستجو

اتفاقی

تبلیغات

  • ‌‌