بی کسی

[audio:http://rami.ir/fa/wp-content/uploads/2010/11/Bikasi-1.mp3|titles=Bikasi-1]

.

.

دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

.

خون از چشمُم نَرختِن دُنَه، دُنَه

دِل مُردَم هَنو خیلی جََوُنَه

.

اُ خَندَه اُن کُجان  عشقُن چه بودَن

هیچ وَه روزُن  ایطُو سیا نبودَن

.

یَه روزی آسَمُن آبی تِر اَستَه

هَر جا تَرفتَه خوبی بشتِر اَستَه

.

پَسینی اِی پَسین ِبی پَناهی

گُم بودِن مِثل سایَه تو سیاهی

.

دِلُم از بی کسی تو سینَه مُردِن

وا پُر بودِن نُگاه باد اینَبُردِن

نمی پسندممی پسندم (+6 rating, 10 votes)

یک پاسخ برای “بی کسی”

جستجو

اتفاقی

تبلیغات

  • ‌‌