نشانه‌های آوانگاری

a اَ = (از )، کفتر = kaftar (کبوتر)
e اِ = اِتَه –eta (داری)، اِشکُفتِن = eškoften (شکفتن)، مِه = me (من)
o اُ = (آن) اُمزَه – omza )زدم)، نُم nom (نام)، خو xo (خود)
â آ = آوَه âva (آنوقت)، ماوا mâvâ (می خواهیم)
u او= چوکُ čuko(بچه ها)، کُتوک kotuk (خانه حصیری)
i ای= (جیکو) jiku (تاب)
ow اُوْ= (شُو ) ، šow (شب) ، گُوچاه gowčâh (نوعی چاه)
ey اِی= کِی ، key
‘ ﺌ ﻌ = شعرُن še’ron (شعرها )، وعدَه اُن va’daon (وعده ها) ، همزه ی آغازین
b ب = بَپ bap (پدر)، نابو nâbu (نمی شود)
p پ = پچ پچ pečpeč (ریزریز) ، اسپ asp(اسب)
t ت = تَهُند tahond (می آمدی)،بختِر bexter(بهتر)
s ص – س – ث = سُوز sowz (سبز) ،ناسِیت nâseyt (بر نمی دارد) ،صُحب sohb (صبح)
j ج = جِلبیل jelbil (نوعی روسری زنانه)، نَجارُمِن najâromen (صدایم می زند)
č چ = چوکِلَک čukelak (بچّه) ، بیچَه biča (عروسک)
h ح – ه = حَنیر hanir (حنا) ، مَهر mahr (چوب)
x خ = خَرس xars (اشک) ، مَخا maxâ(نخور)
d د = دِرد derd (پاره شد)، هادَه hâda (بده)
z ذ- ز- ض – ظ = گَرزِنگ garzeng (گهواره)
r ر = رشمُنrešmon (ریسمان ) ، مارَه mâra (می رفتیم)
š ش = شِلال شِلال šelâl šelâl (ریش ریش)
q ق = ، قَدر qadr (اندازه)
γ غ = گَنوغ ganuγ (دیوانه)
f ف = فَخیرfaxir (فقیر) ، خافتن xaften(خوابیدن)
k ک = کَندورَه kandura (نوعی لباس زنانه) ، کُنوک konuk (سوراخ)
g گ = گیریخ girix (گریه)، واگِه vâge (بردار)
l ل = خَلخال xalxâl (نوعی زینت زنانه) ، بُلبُلَک bolbolak (بلبل کوچک)
m م = مُمَغْ momaγ (ماهی ساردین) ، مُروک moruk (مورچه)
n ن = نُن non (نان) ، نی ni (نیست) ، نِتای netây ( نمی آیی)
v و = واز vâz (باز) ، شَواتšavât (می خواهد)
y ی = یار yar (یار) ، ناریت nareyt (نمی رود)

منبع: کتاب ترانه های رامی با اندکی دخل و تصرف

وب‌سایت ابراهیم منصفی (رامی)