آواره (ناتونم برم …)

اسیر

اُن روزُ

بارُن بارکو

بد اُمکِه

بُدُو بُدُو

برکه ی خشک (صدات اُمزَه …)

بلبل

بی کسی

تنهایی (غصَّه بَسِن)

جِلِنگِ خَلخال

چَدَر سُوز (تو یارُمِش …)

چشمه ی روشن

خاطره (آواز از مه …)

خواهش (واز بُکُ چِشمُنِت …)

داد از ای دل

دُتِ گودَه ای (اولین دت …)

دخت

دست تنها (ای چه دردین …)

دست خالی

دست سرنوشت (غمزَه)

دفتر دل

دگم ناوا (لُوِت مث نباتِن)

دگه م تنهام (مث هر روز …)

دل تنگ

دل خراب

دل مه غم شبارن (شروند)

دلم تنگن

دنیای مِه (بودِن چه خاشِن)

دیر اَبوت

روزُنِ جمعَه

روزُنِ رفتَه

زَک و زندگی (به نِنَم بگم)

زندگی

سال تنهایی

سوگند

شَبُنَه (کجا بازم آوازی…)

شعر ناسروده (چه بگم…)

شِلال شِلال

شُوُنِ بارُن

عمر بر باد رفته (تو که…)

غمگنانه (تو کجایی مه کجایم…)

قصه ی ناخُندَه (به دنبال تو …)

کاشکَه (کاشکه یه دفه جَوُن مَبو…)

کفتر

گَپِ شُو

گریخُم نَهُندِن

گل داوودی

گل سرخ (جمال)

گل سفید مریم

گِلَه (زمُن گذشت و نهندی …)

گنج (بیچه قصه نانویسی …)

گول و پول(مه نادُنُم که چطوکا)

لبخند (خوشا فصلی …) + آکورد اثر

مرد چی چکا (دنیا)

می نویسم

نطفه غم (دلم از دست دنیا…)

نهنگ (موا برم تهنا بشم)

هرشُو

هَمَه ی فصلُن دنیا

وصل (ای دل بینوا…)

یاد (حالا وَختین…)

یاد دیرین (دل شوریده)

یادُمِن (شُوِستُن)

یار چِغَلو

یار عزیز (قامت بلند)

یارُم نِتا (اِمشُو دِگَه)

جستجو

اتفاقی

تبلیغات

  • ‌‌